HOME HAP - I I JURIDISCH GASTENBOEK CONTACT
Mocht u naar aanleiding van deze uitspraken vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via info@compagniediventura.nl
HAP - II
Uitspraak Rechtbank Overijsel Beoordeling boven de norm
In de regio IJsselland is gelet op het feit dat het functioneren van 80% van de generalisten GGP met een goed is beoordeeld, de term boven de norm nader vorm gegeven in het vereiste dat de functionaris uitstekend of – ter beoordeling van de toetsingscommissie – nagenoeg uitstekend dient te functioneren om voor bevordering in aanmerking te komen. Vorig jaar heeft de rechtbank Overijssel in het kader van het doorstroombeleid uit de circulaire HAP-II vastgesteld dat de circulaire aan het bevoegd gezag niet een bevoegdheid toekent om een nadere uitleg en invulling te geven aan de term een beoordeling boven de norm. Het gevolg hiervan is dat deze term redelijk maar ook landelijk uniform uitgelegd dient te worden. Een redelijke en landelijke uitleg leidt de rechtbank tot het eerstvolgende beoordelingsniveau boven voldoende (de norm) en dat is de eindscore ‘goed’ zoals ook uit het beoordelingssysteem bij de regio IJsselland volgt.
Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland
Uitspraak Rechtbank Overijssel Verwachte geschiktheid
Op 7 mei 2014 heeft de rechtbank Overijssel in een voorlopige voorziening procedure vastgesteld dat een beoordeling met de eindscore 'goed' (mogelijk) voldoet aan het in de circulaire HAP II voor doorstroming gestelde vereiste van een beoordelingsniveau boven de norm. Die beoordeling betreft echter het functioneren in de functie van Generalist GGP en geen potentieel beoordeling. Op grond van de circulaire geldt voor doorstroming naar de Senior GGP-functie tevens het vereiste van een positief advies over de verwachte geschiktheid van een betrokkene voor de functie van Senior GGP. Aangezien het dossier een advies van de teamchef en een toets van de toetsingscommissie bevat, die niet positief uitvallen voor de collega in kwestie, stelt de rechtbank vast dat uit het dossier niet onomstotelijk blijkt dat de collega verwacht geschikt is voor de Senior-GGP functie. De collega in kwestie is het niet eens met dit voorlopig oordeel van de rechtbank en zal dit in de bodemprocedure verder aanvechten. Het oordeel van de rechtbank geeft er wel blijk van dat het raadzaam is om niet alleen een negatief advies van de teamchef en de toetsingscommissie aan te vechten, maar tevens bewijs te verzamelen waaruit blijkt dat werkzaamheden zoals genoemd in 'referentiemateriaal advies van de teamchef in het kader van HAP-II' verricht zijn in het beoordelingstijdvak en dat deze naar behoren zijn verricht. Het referentiemateriaal stelt: De B functie is voor minstens 50% gericht op een specifiek (GGP)taakveld én gericht op het zelfstandig verrichten van alle veelvoorkomende werkzaamheden in de basispolitiezorg ( = ook A-functie). Het werken in dit taakveld suggereert ook dat hierin expertise en deskundigheid wordt verworven ten dienste van het team. Deze deskundigheid wordt verbonden aan de verantwoordelijkheden en taken zoals hieronder opgesomd: - Op dat taakveld is de B functie dan aanspreekpunt voor het team; - Signalering - en adviseren van de teamleiding bij knelpunten en problemen binnen dat taakveld; - Het maken van een voorstel of plan van aanpak deze knelpunten te verbeteren en te adviseren op de uitvoering; - Het adviseren van de teamleiding t.b.v. de paragrafen in het teamjaarwerkplan; - Geeft voorlichting en informatie aan het team (taakveld). - Neemt namens de politie als deskundige deel aan- en initieert overlegvormen, met intern- en externe personen, (bestuurlijke) instanties die functioneel betrokken zijn bij het taakveld; en - Hij zijn kan belast worden met de coordinatie van acties en activiteiten in groepsverband.
Circulaire HAP-II Voor doorstroming van de functie generalist (schaal 7) GGP naar de functie senior GGP (schaal 8) gelden op grond van de circulaire Harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie tweede tranche, of kortweg de circulaire HAP-II, de volgende vereisten:
een met goed gevolg afgeronde functiegerichte aangewezen opleiding op niveau 4; relevante werkervaring als generalist GGP; vakmanschap blijkend uit een recente beoordeling boven de norm met daarin opgenomen verwachte geschiktheid voor senior GGP; en een eventueel door het korps te stellen geografische stap en/of werkterrein c.q. aandachtsgebied als aanvullende voorwaarde. Uit de aanvullende afspraken die in de circulaire afspraken die in de circulaire zijn opgenomen, blijkt dat de Raad van Korpschefs zich aan de circulaire heeft geconfronteerd en dat het bevoegd gezag derhalve deze circulaire dient te volgen, tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet.
Relevante werkervaring
Ondanks het oordeel van de rechtbank weigerde de regio IJsselland de collega’s alsnog door te laten stromen naar de seniorfunctie. De regio heeft de afwijzing van diverse collega’s in stand gelaten omdat deze volgens de regio over onvoldoende werkervaring beschikken. De regio stelt zich daarbij op het standpunt dat pas het vereiste van relevante werkervaring is voldaan als sprake is van minimaal drie jaren werkervaring als generalist GGP. Eén collega’s kon zich hier niet in vinden en is in beroep gegaan tegen het standpunt van de regio. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft ons op 26 februari 2014 in het gelijk gesteld en bepaalt dat de eis van drie jaar werkervaring niet als een redelijke uitleg kan worden aangemerkt, nu er in de circulaire HAP-II voor de loopbaanstap van generalist GGP naar senior GGP kennelijk bewust voor is gekozen deze eis niet te stellen. Nu in de circulaire niet wordt uitgelegd wat onder de term relevante werkervaring als generalist GGP moet worden verstaan, zal hieraan een landelijke uniforme en redelijke uitleg gegeven moeten worden. De rechtbank is van oordeel dat deze uitleg door de korpschef van politie zal moeten worden gegeven, omdat de rechtbank over onvoldoende specifieke kennis beschikt om een voor de praktijk hanteerbare uitleg te geven.

 

AdresZeemanlaan 80
3572 ZE Utrecht
info@compagniediventura.nl
www.compagniediventura.nl

ContactHeeft u vragen, opmerken en/of suggesties, vul dan het formulier op de contactpagina in. Binnen drie werkdagen wordt door een van onze medewerkers contact met u opgenomen. Wilt u een aantal documenten meesturen? Dan kunt dit het beste doen door een e-mail te zenden naar info@compagniediventura.nl